تجهیزات آماده سازی

آبچکان ظروف سیار

تجهیزات آماده سازی

پاتیل خیساندن برنج

تجهیزات آماده سازی

سینک تک لگنه

تجهیزات آماده سازی

سینک دو لگنه

تجهیزات آماده سازی

سینک دو لگنه کابینت دار

تجهیزات آماده سازی

سینک سه لگنه

تجهیزات آماده سازی

شبکه آبرو استیل

تجهیزات آماده سازی

کالباس بر

تجهیزات آماده سازی

کاهو خشک کن

تجهیزات آماده سازی

کنده زیر ساطور پلی اتیلن/چوبی

تجهیزات آماده سازی

میز کار استیل رویه پلی اتیلن

تجهیزات آماده سازی

میز کار استیل رویه چوبی

تجهیزات آماده سازی

میز کار استیل کنار

تجهیزات آماده سازی

میز کار استیل وسط

تجهیزات آماده سازی

میز کار مخصوص برنج پاک کنی

تجهیزات آماده سازی

میکسر با دیگ استیل

تجهیزات آماده سازی

وان چلو صاف کنی

تجهیزات آماده سازی

وان سیار

تجهیزات آماده سازی

وان شستشو