قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات سرمایشی

فریزر زیر گریلی

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات سرمایشی

فریزر صندوقی (4،2 و 6 درب)

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات سرمایشی

یخچال شوکیس

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات سرمایشی

یخچال/فریزر تک درب استیل

قیمت: تماس بگیرید

تجهیزات سرمایشی

یخچال/فریزر رویه میز کار

قیمت: تماس بگیرید