میز کار استیل وسط

میز کار استیل وسط، جهت قرار گرفتن در وسط آشپزخانه کاربرد دارد. میزکار های استیل کاربرد بسیار زیادی در هر آشپزخانه ای دارد.