آرشیو برچسب های: تجهیزات_آشپزخانه_صنعتی

چیدمان آشپزخانه رستوران

اجزای یک آشپزخانه صنعتی بیشتر مردم اسم “آشپزخانه صنعتی” را که میشنوند کوره ها ، سرخ کردن ها ، فر ها، و شاید یک سرآشپز عصبانی که فریاد سفارشات را می زند به ذهنشان میاید. ممکن است چنین باشد ، اما آشپزخانه صنعتی واقعی چیزی بیش از تجهیزات یا پرسنل موجود در آن است. یک […]